Garanční podmínky

Garanční podmínky (pro přečtení klikněte)

Firma SZAKAL METAL s.r.o. si vyhrazuje právo pro sběr informací k aktivaci uživatele, které se ovšem neslučují s ostatními daty poskytnutých při registraci, ani s daty vzniklých při žádosti o službu.

Uživatel při registraci souhlasí s tím, aby mu v rámci informačních služeb byly firmou SZAKAL METAL s.r.o. zasílány na e-mail informační zprávy o akčních nabídkách a o nových produktech. Uživatel může informační službu kdykoliv zrušit.


Platební podmínky:

Zákazník se při převzetí zboží prodejci zavazuje zaplatit v termínu a daným způsobem vyznačeným na dokladu, který mu byl při převzetí zboží předán. Pokud k zaplacení nedojde, nebo nebude zaplaceno v daném termínu, prodejce má právo první den od nezaplacení požadovat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené
ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí,
v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.
Dodací listy nelze převést do dalšího roku. Ty budou prodejcem vyúčtovány nejpozději poslední den v měsíci ve kterém zboží zákazník převzal.

Záruční a reklamační podmínky:

Záruční doba /lhůta pro uplatnění reklamace/ začíná běžet ode dne převzetí zboží na centrále naší firmy v Brně , v případě uplatnění reklamace na pobočce v Praze je nutno počítat s prodloužením lhůty po dobu nezbytně nutnou k přepravě zboží .
Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoníku  č. 40/1964 Sb., dle § 616 Občanského  zákoníku , v platném znění.
Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., dle § 409 až 470 Obchodního zákoníku,v platném znění.
Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil je kupující povinen reklamovat zboží při jeho převzetí v sídle prodávajícího , nebo při převzetí zboží od dopravce. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list. Reklamace jakosti zboží a jejich řešení se řídí ustanovením Obchodního zákoníku / Občanského zákoníku.
Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na: opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vadou věci , která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu , popř. jinou vadou.
Požaduje–li kupující výměnu zboží po jeho zakoupení za zboží jiného druhu z důvodu spočívající na jeho straně , má prodávající právo snížit kupní cenu zboží v rozmezí 10-30% z důvodu nákladů s tím spojených nebo přistoupit na prodej jiného zboží v téže hodnotě nebo vyšší kupní ceně. Výměnu zboží je možné provézt do jednoho měsíce od nákupu resp. prodeje zboží. Na pozdější výměnu nemusí prodávající přistoupit.
Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.
 

7) Zákazník je povinen před montáží zkontrolovat a přeměřit dodané zboží. V případě rozměrové odlišnosti a následné montáži zboží prodávající neručí za vzniklé škody a není toto zboží možné reklamovat. Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství a provedení lze uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 10 dnů od data prodeje. Zboží lze vrátit pouze v originálním neporušeném a čistém obalu jak venkovním tak i vnitřním. V opačném případě nemusí být reklamace uznána za oprávněnou.
 
8) Zboží individuálně objednané od výrobce lze vrátit jen se souhlasem vedoucího pobočky.
 
Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.
Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:
  •  vadné zboží,
  •  fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží),
  •  doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).
 

V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je stanovena záruční doba na 12 měsíců pro zboží vyžadující odbornou montáž, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo vadou na použitém materiálu. Záruka se nevztahuje na nadměrné opotřebení věci způsobené jejím nesprávným užíváním.
O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 72 hodin od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů, v případě že reklamované zboží bude nutné odeslat na posouzení do zahraničí, je lhůta na vyřízení reklamace prodloužena o dobu nezbytně nutnou k vyřízení reklamace. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

Obě strany souhlasí s tím, že v případě právnické pře se pokusí dohodnout mimosoudně.

SZAKAL METAL s.r.o.